Vedtekter

Vedtekter Hustadvika Næringsforum

Vedtatt i årsmøte 10. april 2018

 

§ 1 – Navn

Foreningens navn er Hustadvika Næringsforum.

§ 2 – Formål

Hustadvika Næringsforum er en ideell, partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon som har som formål å fremme utdanning og næringsutvikling i Hustadvika kommune.

Foreningen vil også være høringsorgan for kommunen i næringslivssaker.

§ 3 – Medlemskap

Medlemskap er åpent for alle næringsbedrifter og selvstendig næringsdrivende i Hustadvika kommune samt for kommunen.

Næringsbedrifter i regionen utenom Hustadvika kommune som ønsker tilknytning til et aktivt næringsmiljø og til den løpende informasjon som foreningen står for kan også tegne medlemskap.

§ 4 – Styret

Foreningen skal ledes av et bredt sammensatt styre med 9 medlemmer, hvorav 2 plasser er forbeholdt ordfører og administrasjonssjef i kommunen.

Kommunens næringsliv skal ha 7 styremedlemmer fordelt på ulike næringssektorer og geografisk spredd i kommunen.

Kommunen skal ha to vararepresentanter, henholdsvis varaordfører og administrasjonssjefens stedfortreder.

Det velges 4 prioriterte varamedlemmer fra næringslivet.

Styreleder og nestleder velges blant styremedlemmene av årsmøtet for 1-et- år av gangen. De øvrige styremedlemmer velges for to år, slik at minst to fra styret ikke er på valg ved årsmøtet.

Varamedlemmer til styret velges for 1-et- år av gangen.

Et varamedlem (fra næringslivet) innkalles til styremøtene som observatør.

Styret er beslutningsdyktig når minst 6 medlemmer er tilstede. Styret avgjør vanligvis alle saker med alminnelig flertall.

Styret skal trekke opp hovedlinjer for foreningens arbeid framover, og fungere som kontaktforum mellom kommunen og næringslivet.

Daglig leder fungerer som styrets sekretær.

Det velges en valgnemnd på 3 personer som skal forberede valget og komme med forslag til nye styremedlemmer, styreleder og nestleder. Styret fremmer forslag på ny valgkomite blant næringsforumets medlemmer.

§ 5 – Kontingent / Økonomi

Næringsforumets økonomi baseres på den årlige kontingenten og bidrag fra kommunen. Medlemskontingenten beregnes etter en oppsatt skala basert på antall årsverk, og den fastsettes hvert år av årsmøtet uavhengig av reglene for vedtektsendringer. For første år etter opprettelsen av næringsforumet:

 • 0-2 Årsverk kr. 1.000
 • 3-5 kr. 2.500
 • 6-10 kr. 4.000
 • 11-25 kr. 7.000
 • 26-50 kr. 15.000
 • Over 50 kr. 20.000

§ 6 – Tillitsvalgtes godtgjørelse

Eventuelle godtgjørelser avgjøres på årsmøte.

§ 7 – Årsmøte

Årsmøtet er Næringsforumets høyeste myndighet og avholdes hvert år innen utgangen av april måned. Det innkalles med minst 14 dagers skriftlig varsel.

Årsmøtet er beslutningsdyktig så sant det er lovlig innkalt.

Hvert medlem har en stemme på årsmøtet.

Det kan ikke gis fullmakt til annet medlem.

Alle saker, bortsett fra i de tilfeller vedtektene bestemmer noe annet, avgjøres av alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er møteleders stemme utslagsgivende.

Det ordinære årsmøtet behandler følgende saker:

 • Valg av møteleder, møtesekretær og to til å signere protokollen
 • Godkjennelse av årsberetning
 • Godkjennelse av revidert regnskap
 • Budsjett- og kontingentfastsettelse
 • Innkomne saker (må være varslet styret 3 uker før årsmøtet)
 • Valg av styremedlemmer og varamedlemmer
 • Valg av leder og nestleder
 • Valg av revisor
 • Valg av valgkomite med tre medlemmer som velges for to år, der det tilstrebes at en utskiftes hvert år.

Stemmeberettigede på årsmøtet og ved ekstraordinære årsmøter er de som har betalt medlemskontingent for det foregående året, og som fortsatt er medlem, og nye medlemmer som har betalt kontingent innen årsmøtet.

§ 8 – Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles skriftlig av styret med minst 14 dagers varsel, eller dersom minst 1/3 av medlemmene krever det.

Ekstraordinært årsmøte kan kun behandle saker som er nevnt i innkallelsen. Bortsett fra dette gjelder de samme regler som for ordinært årsmøte.

§ 9 – Vedtaksendringer

Forslag til vedtektsendringer må fremsettes til styret minst 3 uker før ordinært årsmøte. Vedtektsendringer kan bare vedtas når minst 1/3 del av medlemmene er tilstede. Til vedtak kreves 2/3 flertall blant de fremmøtte.

Hvis ikke et tilstrekkelig antall møter på ordinært årsmøte kan vedtektsendring vedtas på ekstraordinært årsmøte med 2/3 flertall blant de fremmøtte

§ 10 – Oppløsning

Forslag til oppløsning av Hustadvika Næringsforum må fremmes for ordinært årsmøte, med endelig avgjørelse på ekstraordinært årsmøte der det kreves minst 3/4 flertall for forslaget. Samtidig skal det bestemmes hvordan Hustadvika Næringsforums midler skal disponeres. Forumets navn blir stående i 5 år i Brønnøysundregistrene for eventuell ny oppstart.

Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×