Kommuneplanens arealdel - invitasjon til medvirkning og involvering

Hustadvika kommune har satt i gang prosessen med å utarbeide kommuneplanens arealdel.
Alle - innbyggere, grunneiere, lag og foreninger, næringsliv, politikere og administrasjon kan fremme forslag til endret bruk av arealer. Forslag om endret arealbruk vil bli vurdert ut fra vedtatt arealpolitikk i kommuneplanen, sektorlovgivning, og nasjonale- og regionale retningslinjer. Hustadvika Næringsforum oppfordrer sine medlemmer og næringslivet for øvrig til å benytte seg av denne unike muligheten til å komme med innspill.

Hustadvika kommune ønsker å legge til rette for en aktiv medvirkning i planarbeidet, ikke bare i høringsperioden, men også i perioden for innspill. Det lagt opp til en stram fremdriftsplan for arbeidet med kommuneplanens arealdel. Denne høsten skal det gjennomføres folkemøter i samarbeid med grendeutvalgene i kommunen.

I tillegg ønsker kommunedirektøren eget møte med næringslivet, for å diskutere hvordan vi kan utvikle Hustadvika til å være en attraktiv næringslivskommune. Kommunedirektøren trenger næringslivets innspill i arbeidet med kommuneplanens arealdel, innen arealformål som handel- og tjenesteyting, næring, industri og håndverks- og lagervirksomhet.

Hustadvika har mål om økonomisk og miljømessig bærekraftig næringsliv og høy sysselsetting. Et velfungerende og mangfoldig lokalt næringsliv er viktig. Det bidrar til «kortreiste» jobber og det tilfører kommunen vår kompetanse som gir verdifulle ringvirkninger og øker bostedsattraktiviteten.

Kommunens rolle som næringsutvikler er kompleks og sammensatt, og skillet mellom næringsutvikling og annen samfunnsutvikling har blitt mindre de senere årene. Arbeidskraft og kompetanse har blitt en knapphetsfaktor, og det å lykkes med næringsutvikling handler derfor om noe mer enn å bidra til å skape arbeidsplasser. Det skal være attraktivt både å jobbe og bo i vår kommune. Gode innspill til næringsareal, i tillegg til å sette av attraktive områder til boligbygging, småbåthavner og idrett- og friluftsliv, kan bidra til dette.

Flere av temaene er relevant i den sammenheng: 

 • Areal og transportplanlegging
 • Boligbebyggelse
 • Næringsområder
 • Fritidsbebyggelse og reiseliv
 • Havner, fiskeriformål og småbåthavner
 • Tettstedsutvikling
 • Folkehelseperspektivet
 • Idrett- og friluftsliv
 • Gravsteder
 • Strandsone
 • Jordvern
 • Råstoffutvinning
 • Overvannshåndtering

Frist for innspill er satt til 10. desember 2021.

Hustadvika Næringsforum vil ha dette temaet på agenda ved flere av våre kommende møteplasser, men det er også mulig å sende innspill direkte til kommuneplanlegger Linn Eidem Myrstad:

E-post: linn.eidem.myrstad@hustadvika.kommune.no

 

Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×